rss

19/01/11

Ramalan Jayabaya

Besuk yen wis ana kreta tanpa
jaran.
Tanah Jawa kalungan wesi.
Prahu mlaku ing dhuwur awang-
awang.
Kali ilang kedhunge.
Pasar ilang kumandhang.
Iku tandane yen tekane jaman
Jayabaya wis cedhak.
Bumi saya suwe saya
mengkeret.
Sekilan bumi dipajeki.
Jaran doyan mangan sambel.
Wong wadon nganggo pakaian
lanang.
Iku tandane yen wong bakal
nemoni wolak-waliking jaman.
Akeh janji ora ditetepi.
Akeh wong wani mlanggar
sumpahe dhewe.
Manungsa pada seneng nyalah.
Ora ngindhahake hukum Allah.
Barang jahat diangkat-angkat.
Barang suci dibenci.
Akeh manungsa mung
ngutamake dhuwit.
Lali kamanungsan.
Lali kabecikan.
Lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak.
Akeh anak wani nglawan ibu.
Nantang bapa.
Sedulur pada cidra.
Kulawarga pada curiga.
Kanca dadi mungsuh.
Akeh manungsa lali asale.
Ukuman ratu ora adhil.
Akeh pangkat sing jahat lan
ganjil.
Akeh kelakuan sing ganjil.
Wong apik-apik pada kepencil.
Akeh wong nyambut gawe apik-
apik padha krasa isin.
Luwih utama ngapusi.
Wegah nyambut gawe.
Kepingin urip mewah.
Ngumbar nafsu angkara murka,
nggedhekake duraka.
Wong bener thenger-thenger.
Wong salah bungah.
Wong apik ditampik-tampik.
Wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung.
Wong ala kepuja.
Wong wadon ilang
kawirangane.
Wong lanang ilang kaprawirane.
Akeh wong lanang ora duwe
bojo.
Akeh wong wadon ora setya
marang bojone.
Akeh ibu pada ngedol anake.
Akeh wong wadon ngedol
awake.
Akeh wong ijol bebojo.
Wong wadon nunggang jaran.
Wong lanang linggih plangki.
Randha seuang loro.
Prawan seaga lima.
Dudha pincang laku sembilan
uang.
Akeh wong ngedol ngelmu.
Akeh wong ngaku-aku.
Njabane putih njerone dhadhu.
Ngakune suci, nanging sucine
palsu.
Akeh bujuk akeh lojo.
Akeh udan salah mangsa.
Akeh prawan tuwa.
Akeh randha nglairake anak.
Akeh jabang bayi lahir nggoleki
bapake.
Agama akeh sing nantang.
Perikamanungsan saya ilang.
Omah suci dibenci.
Omah ala saya dipuja.
Wong wadon lacur ing ngendi-
endi.
Akeh laknat.
Akeh pengkhianat.
Anak mangan bapak.
Sedulur mangan sedulur.
Kanca dadi mungsuh.
Guru disatru.
Tangga padha curiga.
Kana-kene saya angkara murka.
Sing weruh kebubuhan.
Sing ora weruh ketutuh.
Besuk yen ana peperangan.
Teka saka wetan, kulon, kidul lan
lor.
Akeh wong becik saya sengsara.
Wong jahat saya seneng.
Wektu iku akeh dhandhang
diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener.
Pengkhianat nikmat.
Durjana saya sempurna.
Wong jahat munggah pangkat.
Wong lugu kebelenggu.
Wong mulya dikunjara.
Sing curang garang.
Sing jujur kojur.
Pedagang akeh sing keplarang.
Wong main akeh sing ndadi.
Akeh barang haram.
Akeh anak haram.
Wong wadon nglamar wong
lanang.
Wong lanang ngasorake drajate
dhewe.
Akeh barang-barang mlebu
luang.
Akeh wong kaliren lan wuda.
Wong tuku nglenik sing dodol.
Sing dodol akal okol.
Wong golek pangan kaya gabah
diinteri.
Sing kebat kliwat.
Sing telat sambat.
Sing gedhe kesasar.
Sing cilik kepleset.
Sing anggak ketunggak.
Sing wedi mati.
Sing nekat mbrekat.
Sing jirih ketindhih.
Sing ngawur makmur.
Sing ngati-ati ngrintih.
Sing ngedan keduman.
Sing waras nggagas.
Wong tani ditaleni.
Wong dora ura-ura.
Ratu ora netepi janji, musna
kekuwasaane.
Bupati dadi rakyat.
Wong cilik dadi priyayi.
Sing mendele dadi gedhe.
Sing jujur kojur.
Akeh omah ing ndhuwur jaran.
Wong mangan wong.
Anak lali bapak.
Wong tuwa lali tuwane.
Pedagang adol barang saya laris.
Bandhane saya ludes.
Akeh wong mati kaliren ing
sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha
nanging uripe sengsara.
Sing edan bisa dandan.
Sing bengkong bisa nggalang
gedong.
Wong waras lan adil uripe
nggrantes lan kepencil.
Ana peperangan ing njero.
Timbul amarga para pangkat
akeh sing pada salah paham.
Durjana saya ngambra-ambra.
Penjahat saya tambah.
Wong apik saya sengsara.
Akeh wong mati jalaran saka
peperangan.
Kebingungan lan kobongan.
Wong bener saya tenger-tenger.
Wong salah saya bungah-
bungah.
Akeh banda musna ora karuan
lungane.
Akeh pangkat lan drajat pada
minggat ora karuan sababe.
Akeh barang-barang haram,
akeh bocah haram.
Bejane sing lali, bejane sing eling.
Nanging sauntung-untunge sing
lali.
Isih untung sing waspada.
Angkara murka saya ndadi.
Kana-kene saya bingung.
Pedagang akeh alangane.
Akeh buruh nantang juragan.
Juragan dadi umpan.
Sing suwarane seru oleh
pengaruh.
Wong pinter diingar-ingar.
Wong ala diuja.
Wong ngerti mangan ati.
Banda dadi memala.
Pangkat dadi pemikat.
Sing sawenang-wenang
rumangsa menang.
Sing ngalah rumangsa kabeh
salah.
Ana Bupati saka wong sing asor
imane.
Patihe kepala judi.
Wong sing atine suci dibenci.
Wong sing jahat lan pinter jilat
saya derajat.
Pemerasan saya ndadra.
Maling lungguh wetenge
mblenduk.
Pitik angkrem saduwurane
pikulan.
Maling wani nantang sing duwe
omah.
Begal pada ndugal.
Rampok pada keplok-keplok.
Wong momong mitenah sing
diemong.
Wong jaga nyolong sing dijaga.
Wong njamin njaluk dijamin.
Akeh wong mendem donga.
Kana-kene rebutan unggul.
Angkara murka ngombro-ombro.
Agama ditantang.
Akeh wong angkara murka.
Nggedheake duraka.
Ukum agama dilanggar.
Prikamanungsan diiles-iles.
Kasusilan ditinggal.
Akeh wong edan, jahat lan
kelangan akal budi.
Wong cilik akeh sing kepencil.
Amarga dadi korbane si jahat
sing jajil.
Banjur ana Ratu duwe pengaruh
lan duwe prajurit.
Lan duwe prajurit.
Negarane ambane sapra-walon.
Tukang mangan suap saya
ndadra.
Wong jahat ditampa.
Wong suci dibenci.
Timah dianggep perak.
Emas diarani tembaga.
Dhandhang diandakake kuntul.
Wong dosa sentosa.
Wong cilik disalahake.
Wong nganggur kesungkur.
Wong sregep krungkep.
Wong nyengit kesengit.
Buruh mangluh.
Wong sugih krasa wedi.
Wong wedi dadi priyayi.
Senenge wong jahat.
Susahe wong cilik.
Akeh wong dakwa dinakwa.
Tindake menungsa saya kuciwa.
Ratu karo Ratu pada rembugan
negara endi sing dipilih lan
disenengi.
Hore! hore!.
Wong Jawa kari separo,
Landa-Cina kari sejodo.
Akeh wong ijir, akeh wong
cethil.
Sing eman ora keduman.
Sing keduman ora eman.
Akeh wong mbambung.
Akeh wong limbung.
Selot-selote mbesuk wolak-
waliking jaman teka.

Ramalan Jayabaya

Besuk yen wis ana kreta tanpa
jaran.
Tanah Jawa kalungan wesi.
Prahu mlaku ing dhuwur awang-
awang.
Kali ilang kedhunge.
Pasar ilang kumandhang.
Iku tandane yen tekane jaman
Jayabaya wis cedhak.
Bumi saya suwe saya
mengkeret.
Sekilan bumi dipajeki.
Jaran doyan mangan sambel.
Wong wadon nganggo pakaian
lanang.
Iku tandane yen wong bakal
nemoni wolak-waliking jaman.
Akeh janji ora ditetepi.
Akeh wong wani mlanggar
sumpahe dhewe.
Manungsa pada seneng nyalah.
Ora ngindhahake hukum Allah.
Barang jahat diangkat-angkat.
Barang suci dibenci.
Akeh manungsa mung
ngutamake dhuwit.
Lali kamanungsan.
Lali kabecikan.
Lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak.
Akeh anak wani nglawan ibu.
Nantang bapa.
Sedulur pada cidra.
Kulawarga pada curiga.
Kanca dadi mungsuh.
Akeh manungsa lali asale.
Ukuman ratu ora adhil.
Akeh pangkat sing jahat lan
ganjil.
Akeh kelakuan sing ganjil.
Wong apik-apik pada kepencil.
Akeh wong nyambut gawe apik-
apik padha krasa isin.
Luwih utama ngapusi.
Wegah nyambut gawe.
Kepingin urip mewah.
Ngumbar nafsu angkara murka,
nggedhekake duraka.
Wong bener thenger-thenger.
Wong salah bungah.
Wong apik ditampik-tampik.
Wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung.
Wong ala kepuja.
Wong wadon ilang
kawirangane.
Wong lanang ilang kaprawirane.
Akeh wong lanang ora duwe
bojo.
Akeh wong wadon ora setya
marang bojone.
Akeh ibu pada ngedol anake.
Akeh wong wadon ngedol
awake.
Akeh wong ijol bebojo.
Wong wadon nunggang jaran.
Wong lanang linggih plangki.
Randha seuang loro.
Prawan seaga lima.
Dudha pincang laku sembilan
uang.
Akeh wong ngedol ngelmu.
Akeh wong ngaku-aku.
Njabane putih njerone dhadhu.
Ngakune suci, nanging sucine
palsu.
Akeh bujuk akeh lojo.
Akeh udan salah mangsa.
Akeh prawan tuwa.
Akeh randha nglairake anak.
Akeh jabang bayi lahir nggoleki
bapake.
Agama akeh sing nantang.
Perikamanungsan saya ilang.
Omah suci dibenci.
Omah ala saya dipuja.
Wong wadon lacur ing ngendi-
endi.
Akeh laknat.
Akeh pengkhianat.
Anak mangan bapak.
Sedulur mangan sedulur.
Kanca dadi mungsuh.
Guru disatru.
Tangga padha curiga.
Kana-kene saya angkara murka.
Sing weruh kebubuhan.
Sing ora weruh ketutuh.
Besuk yen ana peperangan.
Teka saka wetan, kulon, kidul lan
lor.
Akeh wong becik saya sengsara.
Wong jahat saya seneng.
Wektu iku akeh dhandhang
diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener.
Pengkhianat nikmat.
Durjana saya sempurna.
Wong jahat munggah pangkat.
Wong lugu kebelenggu.
Wong mulya dikunjara.
Sing curang garang.
Sing jujur kojur.
Pedagang akeh sing keplarang.
Wong main akeh sing ndadi.
Akeh barang haram.
Akeh anak haram.
Wong wadon nglamar wong
lanang.
Wong lanang ngasorake drajate
dhewe.
Akeh barang-barang mlebu
luang.
Akeh wong kaliren lan wuda.
Wong tuku nglenik sing dodol.
Sing dodol akal okol.
Wong golek pangan kaya gabah
diinteri.
Sing kebat kliwat.
Sing telat sambat.
Sing gedhe kesasar.
Sing cilik kepleset.
Sing anggak ketunggak.
Sing wedi mati.
Sing nekat mbrekat.
Sing jirih ketindhih.
Sing ngawur makmur.
Sing ngati-ati ngrintih.
Sing ngedan keduman.
Sing waras nggagas.
Wong tani ditaleni.
Wong dora ura-ura.
Ratu ora netepi janji, musna
kekuwasaane.
Bupati dadi rakyat.
Wong cilik dadi priyayi.
Sing mendele dadi gedhe.
Sing jujur kojur.
Akeh omah ing ndhuwur jaran.
Wong mangan wong.
Anak lali bapak.
Wong tuwa lali tuwane.
Pedagang adol barang saya laris.
Bandhane saya ludes.
Akeh wong mati kaliren ing
sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha
nanging uripe sengsara.
Sing edan bisa dandan.
Sing bengkong bisa nggalang
gedong.
Wong waras lan adil uripe
nggrantes lan kepencil.
Ana peperangan ing njero.
Timbul amarga para pangkat
akeh sing pada salah paham.
Durjana saya ngambra-ambra.
Penjahat saya tambah.
Wong apik saya sengsara.
Akeh wong mati jalaran saka
peperangan.
Kebingungan lan kobongan.
Wong bener saya tenger-tenger.
Wong salah saya bungah-
bungah.
Akeh banda musna ora karuan
lungane.
Akeh pangkat lan drajat pada
minggat ora karuan sababe.
Akeh barang-barang haram,
akeh bocah haram.
Bejane sing lali, bejane sing eling.
Nanging sauntung-untunge sing
lali.
Isih untung sing waspada.
Angkara murka saya ndadi.
Kana-kene saya bingung.
Pedagang akeh alangane.
Akeh buruh nantang juragan.
Juragan dadi umpan.
Sing suwarane seru oleh
pengaruh.
Wong pinter diingar-ingar.
Wong ala diuja.
Wong ngerti mangan ati.
Banda dadi memala.
Pangkat dadi pemikat.
Sing sawenang-wenang
rumangsa menang.
Sing ngalah rumangsa kabeh
salah.
Ana Bupati saka wong sing asor
imane.
Patihe kepala judi.
Wong sing atine suci dibenci.
Wong sing jahat lan pinter jilat
saya derajat.
Pemerasan saya ndadra.
Maling lungguh wetenge
mblenduk.
Pitik angkrem saduwurane
pikulan.
Maling wani nantang sing duwe
omah.
Begal pada ndugal.
Rampok pada keplok-keplok.
Wong momong mitenah sing
diemong.
Wong jaga nyolong sing dijaga.
Wong njamin njaluk dijamin.
Akeh wong mendem donga.
Kana-kene rebutan unggul.
Angkara murka ngombro-ombro.
Agama ditantang.
Akeh wong angkara murka.
Nggedheake duraka.
Ukum agama dilanggar.
Prikamanungsan diiles-iles.
Kasusilan ditinggal.
Akeh wong edan, jahat lan
kelangan akal budi.
Wong cilik akeh sing kepencil.
Amarga dadi korbane si jahat
sing jajil.
Banjur ana Ratu duwe pengaruh
lan duwe prajurit.
Lan duwe prajurit.
Negarane ambane sapra-walon.
Tukang mangan suap saya
ndadra.
Wong jahat ditampa.
Wong suci dibenci.
Timah dianggep perak.
Emas diarani tembaga.
Dhandhang diandakake kuntul.
Wong dosa sentosa.
Wong cilik disalahake.
Wong nganggur kesungkur.
Wong sregep krungkep.
Wong nyengit kesengit.
Buruh mangluh.
Wong sugih krasa wedi.
Wong wedi dadi priyayi.
Senenge wong jahat.
Susahe wong cilik.
Akeh wong dakwa dinakwa.
Tindake menungsa saya kuciwa.
Ratu karo Ratu pada rembugan
negara endi sing dipilih lan
disenengi.
Hore! hore!.
Wong Jawa kari separo,
Landa-Cina kari sejodo.
Akeh wong ijir, akeh wong
cethil.
Sing eman ora keduman.
Sing keduman ora eman.
Akeh wong mbambung.
Akeh wong limbung.
Selot-selote mbesuk wolak-
waliking jaman teka.

03/01/11

stop korupsi dan suap di Indonesia

Sudah tidak asing lagi di telinga
masyarakat kita tentang berita
seputar korupsi yang di lakukan
oleh
seorang tokoh yang di
liput oleh media cetak dan
elektronik yang menjadi
permasalahan dan
perbincangan di negri kita ini.
Pada
bulan maret tahun lalu
Indonesia menyandang
peringkat sebagai negara
terkorup di Asia Pasifik.
Suatu
prestasi yang mencoreng
nama dan martabat bangsa
kita,
Korupsi
dan suap adalah
tindakan yang sangat
bertentangan dengan Hukum
dan norma-norma kehidupan di
masyarakat kita.
Maka
dari itu,perlu di dirikan
reformasi di segala bidang dan
hukum yang tegas dan jelas di
negara kita,agar para pelaku
korupsi takut dan jera.
penanaman kesadaran anti-
korupsi dan pendidikan
karakter bangsa akan berjalan
efektif jika dimulai dari
masyarakat dan kelompok
masyarakat yang paling kecil,
yaitu keluarga.
Di tengah carut-marutnya kasus
korupsi
di Indonesia,ada
baiknya kita mulai membenahi
sistem dari lingkungan
masyarakat kita sendiri.
Pendidikan
anti korupsi sejak
dini bisa menjadi jawaban.
Peserta didik pendidikan anti-
korupsi
bisa dimulai dari
kalangan siswa sekolah dasar
hingga yang berusia sekolah
menengah atas (SMA).
 

Label

Pengikut